CATIA V5- Uvod


1. UVOD - CATIA V5
"CATIA - Computer Aided Three Dimensional Interactive Application(računarom podržan trodimenzionalni interaktivni programski paket)Softver je razvio Dessault Systems, Francuska, ranih osamdesetih godina prošlog veka,prvenstveno za potrebe avio industrije. Dalje je razvijan uz podršku kompanije IBM. To je program nove generacije za kolaborativno projektovanje, koji integriše sve aspekte procesa razvoja proizvoda. Obuhvata simultanu upotrebu podataka i geometrijskih informacija od koncipiranja proizvoda do definisanja proizvodnog procesa."

1.1. POÄŒETAK RADA
1.2. TERMINI I DEFINICIJE
1.3. FUNKCIJE DUGMIĆA NA MIŠU
1.4. PALETE ALATA
1.5. PODEŠAVANJA PROGRAMA
1.6. SKRAĆENICE
1.7. ŠEMA BOJA