Mjerenje buke i vibracija

 SADRZAJ

1. Osnovni koncept zvuka

U ovoj lekciji objašnjeni su zvuk i mjerenje zvuka preko veličina zvucnog pritiska, nivoa zuka i jedinica za mjerenje nivoa zvuka. Prije no što se izvede mjerenje zvuka, važno je upoznati terminologiju akustike, osnovna pravila propagacije zvuka, kao i vrste mjerne opreme. Ova lekcija opisuje zvučni pritisak, nivo zvuka, jedinice za mjerenje nivoa zvuka, kao i način dodavanja i oduzimanja nivoa...

    Definicije
    dB konverzije
    Tipovi zvučnih polja
    Dodavnje i oduzimanje nivoa buke

2. Uvod u vibracije

U ovoj lekciji dat je uvod u vibracije preko opisa najčešÄ‡e korištenih mehaničkih parametara kojim se opisuje kretanje jednostavnog mehaničkog sistema masa-opruga. Prikazani su različiti tipovi signala, konverzija izmeÄ‘u različitih parametara objašnjena je grafički i matematički. Definisane su mjerne jedinice...

    Definicije
    Šta je vibracija?
    Mehanički parametri
    Sistem masa-opruga
    Kako izmjeriti vibraciju?
    Tipovi signala
    Opis signala u vremenskom domenu
    Konverzija: ubrzanje, brzina, pomak
    Mjerne jedinice

3. Osnovna mjerenja i analize vibracija

U ovoj lekciji objašnjavaju se različiti načini obrade signala vibracije korištenjem detektora i filterskih analizatora. Objašnjeno je prezentovanje podataka korištenejm različitih brojnih osa i načini kombinovanja tipa analize sa tipom skale, fundamentalno pravilo proizvoda BT i izbor tipa filtera/analize, izbor parametara analize. Konačno, objašnjena je analiza signala i analiza sistema...

    Zašto izvoditi frekvencijsku analizu?
    Spektar ili sveukupni nivo
    Filteri
    Linearana i logaritamska skala
    Amplitudna skala
    Parametri vibracija
    Detektor/osrenjivač
    Analiza signala i analiza sistema

4. Osnovi frekvencijske analize zvuka

Frekvencijski opsezi zvukova emitovanih iz različitih izvora koji okružuju savremenog čovjeka znatno se razlikuju. ÄŒovjek može registrovati zvuk čije frekvencije leže u opsegu od 20 Hz do 20 kHz, što predstavlja frekvencijski opseg čujnog zvuka. Zvuk čija je frekvencija manja od 20 Hz naziva se infrazvuk, a zvuk čija je frekvencija veća od 20 kHz naziva se ultrazvuk. Ljudsko uho ne može registrovati zvukove koji leže u infrazvučnom i ultrazvučnom području, ali ovakvi zvukovi mogu uticati na druga ljudska čula i izazvati nelagodu...

    Frekvencija i talasna dužina zvuka
    Frekvencjiska analiza zvuka
    Percepcija zvuka