Obrada lima i alati

SADRŽAJ:

OBRADA LIMA RAZDVAJANJEM NA MAŠINSKIM MAKAZAMA
"Obuhvata sledeće dve osnovne grupe obrada:
- odsecanje (sečenje) pomoću makaza,
- prosecanje, probijanje i opsecanje pomoću alata na presama..."

1. Odsecanje limova na mašinskim makazama
1.1. Odsecanje na makazama sa pravim paralelnim noževima
1.2. Odsecanje na makazama pravim nagnutim noževima
1.3. Odsecanje na makazama sa kružnim noževima
1.4.Makaze sa vibrirajućim noževima

OBRADA LIMA RAZDVAJANJEM POMOĆU ALATA NA PRESAMA
"Prosecanje i probijanje predstavljaju operacije odvajanja jednog dela materijala od drugog po zatvorenoj konturi, pomoću alata postavljenih na prese..."

1. Prosecanje, probijanje i ostale slične operacije
1.1. Sila i deformacioni rad razdvajanja
1.2. Sila skidanja otpadaka
2. Mogućnosti za smanjenje sile prosecanja
2.1. Alati sa zakošenim reznim ivicama
2.2. Alati sa noževima različitih dužina
2.3. Obrada na povišenoj temperaturi
3. Dobijanje visokokvalitetnih površina razdvajanja
4. Principi racionalnog korišÄ‡enja materijala pri prosecanju

ALATI ZA PROBIJANJE I PROSECANJE
"Podela alata se može vršiti na razne načine. Jedna od mogućih klasifikacija alata je sledeća..."

1. Klasifikacija alata
2. Osnovni elementi i funkcionisanje alata za prosecanje i probijanje
3. Zazori i tolerancije izrade alata
4. Proračun i konstrukcija alata
4.1.Matrica za prosecanje i probijanje
4.2. Prosekači i probojci
4.3. Elementi za skidanje komada i otpatka
4.4. Elementi za vođenje alata
4.5. Graničnici
4.6.Vođice materijala
5. PričvršÄ‡ivanje alata na presi
6. Dobijanje kvalitetnih površina pri prosecanju

OBRADA LIMA SAVIJANJEM
"Savijanje spada u najčešÄ‡e operacije obrade metala deformisanjem, često u kombinaciji sa izvlačenjem, prosecanjem i sl. Može se obavljati pomoću alata postavljenih na presama, specijalnim mašinama, kao i na valjcima..."

1. Analiza jednougaonog savijanja
1.1. Položaj neutralnog sloja
1.2. Određivanje dimenzija početnog komada - razvijene dužine
1.3. Minimalni dopušteni unutrašnji poluprečnik savijanja
1.4. Elastično ispravljanje savijenih delova (povratnost)
1.5. Najveći poluprečnik savijanja
2. Naponi savijanja i momenti savijanja
2.1. Momenti unutrašnjih sila
3. Momenti spoljnih sila i sile savijanja
3.1.Dvougaono savijanje sa držačem lima
3.2. Jednougaono savijanje u otvorenom alatu
3.3. Jednougaono savijanje u zatvorenom alatu
3.4.Kružno savijanje krajeva
4. Savijanje pomoću valjaka
5. Profilno savijanje

ALATI ZA OBRADU SAVIJANJEM
"Savijanje spada u najčešÄ‡e operacije OMD. ÄŒesto se kombinuje sa prosecanjem, izvlačenjem i sl. Savijanje se može obavljati na više načina..."

1. Preporuke za konstrukciju alata
2. Primeri alata za savijanje