Projekt tehnoloskog procesa vratila

SADRŽAJ

1. ZADATAK

Projektirati tehnološki proces izrade osovine, nacrt broj 500.08.04 za količinu od 8000kom/god. PredviÄ‘a se proizvodnja na postojećim proizvodnim kapacitetima, koji će ujedno služiti za niz tehnološki sličnih rješenja. Planira se proizvodnja za sljedećih 10 godina uz povećanje obima na 10000 kom/god...

2. TEHNOLOŠKA ANALIZA

Izradak je konstrukcijski potpuno definiran sa unesenim zahtjevima koji osiguravaju funkcionalnost. Nema posebnih zahtjeva na nacrtu I primjedbi na funkcionalnost. Konfiguracija izratka ne postavlja posebne zahtjeve na obradu, već se ona može postići klasičnim načinima bez uvođenja nekih specijalnih postupaka...

Analiza s konstrukcijskog stajalista
Analiza s tehnoloskog stajalista

3. IZBOR ULAZNOG MATERIJALA

Na nacrtu nema posebnih zahtjeva u odnosu na kvalitet materijala. PredviÄ‘eni material ÄŒ.1430 je čelik za poboljšanje, ima malo ugljika I relativno se loše kali. To je relativno čest material I lako se nabavlja u trgovačkoj mreži. Za odabiranje oblika ulaznog materijala (poluproizvoda) postoji više mogućnosti ali sve nisu tehno-ekonomski pogodne I isplative, pa je samo jedna varijanta optimalna...

Tehno - ekonomska analiza

4. RAZRADA TEHNOLOŠKOG PROCESA OBRADE STRUKTURIRANJEM OPERACIJA I DEFINIRANJEM SVIH ELEMENATA OPERACIJA S RAZRADOM OSNOVNE TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE...

Strukturiranje tehnoloskog procesa
Razrada operacija

5. SIMULACIJA OBRADE VRATILA NA PROGRAMSKOM PAKETU SolidCAM

Za izradu proizvodnog modela potrebno je pripremiti 3D CAD model konačnog oblika izratka kojeg je potrebno napraviti. Kako bi se mogle koristiti dodatne mogućnosti SoldCAM-a, izračun preostalog materijala kojeg treba skinuti i sl., potrebno je pripremiti 3D model sirovca...