Merenje i kontrola kvaliteta proizvoda

Prvi ovakav sistem za merenje i kontrolu kvaliteta proizvoda instaliran u zemljama Zapadnog Balkana.

Merni opseg: X : Y : Z = 250 : 125 : 250 [mm]
Namenjena je, prvenstveno, za veoma precizno merenje (maksimalna dozvoljena greška pri merenju - MPE: 0.5 - 2.5 µm, u zavisnosti od senzora koji se koristi) i kontrolu delova sa sitnim detaljima koje se postiže korišÄ‡enjem 3 moćna senzora:

  • Optika - veliko uvećanje Werth zoom optike, do 320x (1mm na komadu odgovara veličini monitora, 1mm na monitoru odgovara 3mm na radnom komadu). Napredna rešenja, kao što je obrada slike sa filtriranjem, zajedno sa promenljivim radnim odstojanjem i usmerenim osvetljenjem su idealna da bi se izašlo u susret izazovima kojima ne mogu da odgovore klasične optičke i kontaktne metode. Sa dovoljno optičkih alata, softverom za obradu slike mogu da se ostvare stabilne merne rutine sa pouzdanim rezultatima,
  • Laser - posebno pogodan za brzo merenje ravni, kao i za linijsko skeniranje površina različitog oblika. Zbog vertikalnog smera laserskog zraka moguće je merenje i najmanjih oblika i otvora,
  • Fiber - najmanji senzor u svetu (minimalni prečnik fibera - 10 mm). Senzor sa najvećom tačnošÄ‡u merenja. Omogućava merenje najsitnijih detalja. Koristi se na Werth CMM sa sistemom za obradu slike. CTC Kragujevac poseduje 6 fibera prečnika 73 - 170 mm.

Multisenzorska merna mašina poseduje interaktivni grafički 3D softver za merenje koji pruža mogućnost korišÄ‡enja moćnih alata:

  • Autofokus - strategija merenja kod koje se automatski odreÄ‘uje ivica uz pomoć automatskog fokusiranja,
  • Skeniranje - optičko skeniranje konture, optičko seniranje površine (3D Patch), lasersko skeniranje površina, linijsko skeniranje laserom u ravni skeniranja,
  • 2D/3D OnLine i OffLine - sofverski modul za generisanje programskih sekvenci bez prisustva radnog komada (korišÄ‡enjem CAD modela) i za upravljanje koordinatnom mernom mašinom selekcijom elemenata koji treba de se izmere na CAD modelu,
  • 2D/3D BestFit - sofverski modul za automatsko poreÄ‘enje 2D/3D-CAD podataka sa izmerenim konturama,
  • 3D ToleranceFit - sofverski modul za uklapanje odstupanja dela u opseg tolerancije (simulacija mehaničkih merila - kontrolera).


3dbestfit

Korisnici naših usluga dobijaju izveštaj u kome se nalaze numerički i grafički prikazi svih rezultata merenja i/ili uporeÄ‘ivanja sa CAD modelom.

Verifikacija sledljivosti koordinatne merne mašine je izvršena na osnovu VDI/VDE 2617 vodiča po standardu ISO 10360 i ISO 10360-2.

Naše usluge merenja mogu da Vam budu podrška prilikom kontrole kvaliteta Vaših proizvoda, u postupku njihove sertifikacije i prijema, u lancu dobavljača, posebno za automobilsku industriju, proizvodnju mašina i alata, elektronsku industriju, priozvodnju plastike, gume...

izvestaj_merenja