Tehnologija injekcionog presovanja polimera

SADRŽAJ:

1. UVOD
"Prerada polimera predstavlja značajnu industrijsku granu u svetu, a i u našoj zemlji. UčešÄ‡e delova od plastike postaje sve značajnije u mnogim oblastima tehnike (autoindustirja, elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije, kompjuterska tehnika, proizvodnja kućnih aparata, hemijska i farmaceutska tehnologija itd.). Gotovo da nema privredene grane u kojoj komponente od plastike nisu prisutne...."

2. POLIMERNI MATERIJALI
"Polimeri su prirodni i sintetički materijali čiji su osnovni elemnti strukture makromolekuli. Makromolekuli nastaju od monomera postupkom polimerizacije. Prirodni kaučuk je primer prirodne polimerne materije a polivinilhlorid primer sintetičkog polimernog materijala. Sintetčki polimeri dobijaju se od monomera postupkom polimerizacije, od sirovina kao što su nafta, prirodni gas i ugalj itd. Postupak polimerizacije izvodi se npr. višestepenom polimerizacijom sa ili bez umrežavanja. Materije dobijene polimerizacijom (polimerizati) nisu jedini sastojak polimernih, tehnički upotrebljivih materijala. Svojstva makromolekularnih polimera menjaju se i poboljšavaju dodatkom različitih materija koji se načelno mogu svrstati u dve grupe: a) dodaci za poboljšavanje svojstava polimera i b) dodaci za poboljšavanje obradivosti materijala...."

3. KLASIFIKACIJA POSTUPAKA PRERADE POLIMERA
"Podela postupaka prerade polimera može se izvršiti prema različitim kriterijumima. Tako na primer, prerada polimera može biti prerada sa skidanjem materijala (rezanje) i prerada bez odvajanja materijala (livenje, ekstruzija, presovanje...). S obzirom na tok odvijanja procesa prerada polimera može biti ciklična i kontinualna. Detaljna podela postupaka prerade polimera data je u knjizi prof. ÄŒatića...."

3.1. Primarna prerada plastike
3.2. Postupci oblikovanja polimernih materijala
3.3. Spajanje delova od plastike

4. INJEKCIONO PRESOVANJE
"Injekciono presovanje je najvažniji ciklični postupak prerade polimera, a prema dostignutom tehnološkom nivou i najusavršeniji. Ovaj postupak spada u primarnu preradu polimera, jer se oblik otpreska dobija od polaznog materijala koji nema odreÄ‘enu formu (granule, komadići i sl.) Injekcionim presovanjem se oblikuju svi polimeri: duromeri, elastomeri, elastoplastomeri, a posebno je rasprostranjena prerada plastomenih materijala. Prema preraÄ‘enim količinama injekciono presovanje polimera je odmah iza tehnologije ekstrudiranja. Može se smatrati da je injekciono presovanje polimera slično livenju metala pod pritiskom. Injekcionim presovanjem se osim polimera preraÄ‘uju i keramičke smeše, kombinacije različčitih materijala (npr. plastika, metal i keramika). Prema prof. ÄŒatiću postoji najmanje 240 postupka sličnih injekcionom presovanju polimera..."

4.1. Definicija injekcionog presovanja
4.2. Analiza ciklusa injekcijskog presovanja
4.3. Toplotni procesi pri injekcionom presovanju
4.4. Vreme hlađenja pločastog otpreska
4.5. Parametri procesa injekcionog presovanja
4.5.1. Pritisak
4.5.2. Temperatura
4.5.3. Brzina puža
4.6. Alati za injekciono presovanje
4.7. Mašine za injekciono presovanje
4.7.1. Jedinica za ubrizgavanje
4.7.2. Jedinica za zatvaranje kalupa
4.7.3. Jedinica za temperiranje
4.7.4. Sistem upravljanja
4.7.5. Tehničke karakteristike mašina za injekciono presovanje
4.7.6. PrizvoÄ‘ači mašina za injekciono presovanje
4.7.7. Specijalne mašine za injekciono presovanje

5. PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U TEHNOLOGIJAMA OBLIKOVANJA PLASTIKE
"Dizajn i konstrukcija savremenih proizvoda, u kojima se po pravilu pojavljuju proizvodi od plastike i gume, gotovo je nezamisliv bez upotrebe modernih CAD softverskih paketa. Poseban zanačaj ima primena odgovarajućih, specijalizovanih softverskih programa za konstruisanje alata, i drugih elemnata obradnog sitema za oblikovanje plastike...."

5.1 Dizajn proizvoda i alata
5.2 CAM tehnologija
5.3 Simulacija procesa oblikovanja plastike