Virtuelna realnost, vizuelizacija i tehnike simulacije

SADRŽAJ:

1. UVOD
"Virtuelna realnost - VR1, može se definisati na više načina, pri čemu se sve svode na definisanje određenog značajnog odnosa između čoveka i računara..."

2. VRSTE VR SISTEMA
"Iako je veoma teško izvršiti podelu svih VR sistema u određene kategorije, većina se generalno može svrstati u tri glavne grupe zavisno od stepena imerzije koju obezbeđuju..."

3. ARHITEKTURA VR SISTEMA
"Na slici 4 dat je uprošćeni prikaz arhitekture VR sistema koju čini šest komponenti: ulazno-izlazni uređaji, jezgro VR aplikacije, softver, baze podataka, korisnik i zadatak..."

4. PRINCIPI VR TEHNOLOGIJA
"Ključni element za uspešnost VR iskustva je način na koji korisnik opaža okruženje. Fizička percepcija okruženja u VR sistemu je zasnovana isključivo na onome što računar prikazuje, mada se termin „prikazivati" ne odnosi isključivo samo na grafički prikaz već pre na sve ono što pobuđuje ljudska čula..."

4.1. Vizuelni prikaz u VR okruženju
4.2. Zvučna podrška u VR okruženju
4.3. Haptički prikaz u VR okruženju

5. OBLASTI PRIMENE VR SISTEMA
"Velika potreba za realnošću u prezentaciji postoji u okviru širokog spektra oblasti, od edukacije pa sve do virtuelne proizvodnje. I pored toga, primena VR sistema se još uvek može najvećim delom posmatrati kao eksperimentalna..."

5.1. Primena VR u proizvodnji

Literatura i korisni linkovi